Het afvallige Refodom in het laatste der dagen.

Refodom


Refodom

Refo wolven in schaapskleren - Drie Judassen

Refodom

Kerkelijk ingezegende Refo pedo-homofielen:

Refodom

Refodom

Gods bloedige oordelen over het Refodom zijn onafwendbaar en zijn reeds van kracht!= = =Hieronder vind u enkele schriftgedeeltes die anno 2021 van kracht zijn op alle Refo's en hun blinde leidslieden, die zonden

als homofilie, pedofilie, incest, vaccinatie, onbekeerde ambstdragers enz. enz. onder de Refo-dekmantel schuiven en kerstenen.

Als de heidenen in Afrika met borden de straat op gaan, waarop staat: "Geen Sodomie voor God en ons land!" en de

Refo-scholen vol hangen met Hart van Homo's posters: "Ik ben homo", dan is Gods verbondswraak over hen vast besloten.

Dan zal God schrikkelijk toornen en Zijn bloedige oordelen uitgieten over het ganse Refodom, naar Zijn Eigen Woord.

Als Luther en Calvijn van deze algehele afval van het Refovolk geweten zouden hebben, zouden zij om vuur van de hemel bidden!Oordeel voor uzelf op grond van Gods Woord:Refodom

Refodom


Toen begon Hij de Refo-steden, in dewelke Zijn krachten geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden.

En Ik zeg u, dat het dien van Sodom en Gomorra verdragelijker wezen zal in dien dag, dan dezelve stad.

Wee u Barneveld, wee u Elspeet, wee u Staphorst, want zo in Tyrus en Sidon de krachten geschied waren,

die in u geschied zijn, zij zouden eertijds, in zak en as zittende, zich bekeerd hebben.

Doch het zal Tyrus en Sidon verdragelijker zijn in het oordeel, dan het ganse Refodom.

Want gij, Refodom, die tot den hemel toe verhoogd zijt, gij zult tot de hel toe nedergestoten worden.

En hoewel Hij zovele tekenen voor de Refo's gedaan had, nochtans geloofden zij in Hem niet;

Hij heeft hun ogen verblind, en hun hart verhard; opdat zij met de ogen niet zien, en met het hart niet verstaan.

Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.

Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel.

Dit Refo-volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij.

Zij zijn blinde Refo-leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in de gracht vallen.

Maar Hij, antwoordende, zeide tot hen: Waarom overtreedt ook gij het gebod Gods, door uw Refo-inzettingen?

Het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij dominees, de tekenen der tijden niet onderscheiden?


= = =


Als nu de Refo-jongeren dit woord hoorden, gingen zij bedroefd weg; want zij hadden vele Refo-goederen.

En als Hij te Jeruzalem (nl. het Refodom) inkwam, werd de gehele Refo-stad beroerd, zeggende: Wie is Deze?

Alzo ook schijnt gij wel den mensen van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Gij Refo-slangen, gij Refo-adderengebroedsels! hoe zoudt gij de helse verdoemenis ontvlieden?

Wee u, gij Refo-geleerden en Refo-Farizeen, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterden Refo-graven gelijk.

Maar wacht u van de valse Refo-profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

Refo-predikanten die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.


= = =


Jeruzalem, Jeruzalem! Gij, die de profeten Noach, Jeremia en Stephanus doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn!

Dan zullen er vele valse Refo-profeten en Refo-dominees opstaan, en zullen vele Refo's reformatorisch verleiden.

Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen vele Refo's verleiden.

En omdat de Refo-ongerechtigheid en Refo-homo's vermenigvuldigd zullen worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

De Refo-homo's in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees, en verwerpen de heerschappij, en lasteren de heerlijkheden.

Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij henengestort.

Zodat er in den laatsten tijd Refo-spotters zullen zijn, die naar hun goddeloze homo- & pedo-begeerlijkheden wandelen zullen.

Want er zullen valse Refo-christussen en valse Refo-profeten opstaan, die al die homo & pedo zonden lafhartig verzwijgen.


= = =


De steen, die de Refo-bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks.

Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een ander volk gegeven.

Want wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden; en op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen.

Toen zeide Hij: "Wacht u van de Refo-schriftgeleerden, die daar willen wandelen in lange klederen, en beminnen de

groetingen op de Refo-markten, en de voorgestoelten in de Refo-synagogen, en de vooraanzittingen in de maaltijden.

En als de Refo-priesters en Refo-Farizeen Zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij, dat Hij van hen sprak.

Toen gingen de Refo-Farizeen heen, en hielden te zamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede.


= = =


En de Refo-wolven in schaapskleren die tot de paus zeggen: Zijt gegroet, die hebben gemeenschap aan zijn boze werken.

Maar de Refo-wolven en hun voorgangers bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen ALLEN wegnam.

Daarna kwamen ook de maagden, waaronder de Refo-predikanten, zeggende: Heer, heer, doe ons open!

En Hij zeide tot hen: Vriend! hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? En zij verstomden.

En Hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg Ik u: Ik ken u niet. Gaat weg van Mij in het eeuwige vuur.

Werpt hen uit in de buitenste duisternis; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

Want deze zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Amen.= = =


WWW.REFODOM.NL


Refodom, Refozuil, Refovolk, Refoafval, Refoland, Refo's, Refo.


info@refodom.com | Copyright 2021


het aantal celibataire refo homo's